ALLT OM BIODLING
Riksdag

Svar på skriftlig fråga angående ursprungsmärkning av honung i Sverige

Svar på fråga 2014/15:520 av Jens Holm (V) Ursprungsmärkning av honung i Sverige

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för förändring så att all honung i Sverige ska märkas med ursprungsland.

Låt mig börja med att betona att jag precis som Jens Holm anser att det är viktigt att livsmedelsmärkningen är tydlig.

De gemensamma EU-reglerna ställer krav på att det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen skördats ska anges som en del av beteckningen. Denna uppgift får i det fall honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett tredjeland ersättas med ”blandning av EG-honung”, ”blandning av icke-EG-honung” eller ”blandning av EG-honung och icke-EG-honung”.

Regelverket är harmoniserat inom EU. Sverige kan därför inte ha vare sig strängare eller mindre stränga regler. Däremot är det fullt möjligt att en branschorganisation i Sverige väljer att uppmana sina medlemmar att alltid ange honungens faktiska ursprungsland/-länder. Det är också möjligt för en näringsidkare att frivilligt ange honungens ursprung ännu mera detaljerat så länge informationen är korrekt och inte vilseleder konsumenten.

Inga förhandlingar om honungsreglerna är aktuella inom EU. Dagens regler ger möjlighet, för den som vill, att alltid ange honungens ursprungsland/-länder. Därför ser jag ingen anledning att vidta några ytterligare åtgärder i nuläget, men följer frågans utveckling.

Stockholm den 21 maj 2015

Sven-Erik Bucht

Källa: Sveriges Rikstag

Slutsatser:

  • Honungsfusket är harmoniserat inom EU.
  • Det är ok att ange att honungen är producerad i EU och någon annan stans, men inte vart.
error: