ALLT OM BIODLING
jordbruksspruta Växskydd bekämpningsmedel. Foto: Pl77, Wikipedia

Förgiftning av honungsbin

Förgiftning som drabbar bisamhällen med honungsbin kan förorsakas av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk samt överdosering av preparat som används vid t.ex. varroabekämpning. Foto ovan: Pl77, Wikipedia.

Det gäller att vara försiktig som biodlare och undvika att placera bikupor i agrokemiska odlingar. Även om skadliga växtskydd inte används i den direkta närheten kan det spridas i vattendrag, grundvatten samt med regn och vind.

Även trädgårdar, parker, golfbanor och kyrkogårdar i första anblick se ut som som lämpliga uppställningsplatser för bikupor men det är också områden där mycket ogräsmedel används. Kontrollera därför med markägaren om gifter sprids på platsen innan bisamhällen placeras ut.

Används halm i foderlådor eller foderpåsar måste biodlaren försäkra sig om att det inte innehåller skadliga mögelgifter eller ogräsmedel.

För bekämpning av varroakvalster i den egna biodlingen bör biodlaren använda praktiska metoder (avläggare), regelbunden kontroll av nedfall för att undvika onödig behandling, samt att bara använda tillåtna organiska syror i rätt doser.

Bekämpningsmedel i jordbruket skadar ekosystemet

Vi måste komma bort från bekämpningsmedel inte enbart för vår egen hälsa och binas skull utan också för att bevara kommande generationers försörjningsmöjligheter. Intensivt jordbruk med hög användning av bekämpningsmedel är en av de främsta orsakerna till artutrotning över hela världen. Läs mer på umweltinstitut.org (översättning från tyska).

Försäljning av bekämpningsmedel till jordbruket 1990–2018, mängd verksamt ämne. Bild: SLU.

Varje år sprids 1500 ton herbicider, insekticider och fungicider

Cirka 1500 ton herbicider, insekticider och fungicider sprids i Sveriges natur årligen. Frukt- bär- och potatisodling sprutas upp till fem gånger mer än spannmål. Läs mer hos SLU.


Spridningsvägar i landskapet för bekämpningsmedel. Bild: SLU.

Växtskyddsmedel har många spridningsvägar i miljön

Kemiska bekämpningsmedel stannar inte i närmiljön utan kan spridas långväga med vatten, vind, avdunstning och regn. Läs mer hos SLU.

Ytvattenprov visar att riktvärden överskrids

Andel av ytvattenprov under 2002-2017 där minst ett ämne tangerar eller överskrider sitt riktvärde. Bild: SLU. Läs mer hos SLU.

Läs mer

error: