Nosema

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Nosema apis är ett spordjur som angriper och förstör det vuxna honungsbiets tarmceller, vilket orsakar utsot. Nosema apis som tillhör mikrosporidierna är encelliga organismer som bildar sporer i biets mellantarm. Sporerna förstör tarmväggen och hindrar därigenom biets näringsupptag. Bisamhällen med nosema drabbas av stor vinterdödlighet. Nosema sprids med binas avföring. Vuxna bin, framförallt arbetsbin, smittas när de i sitt rengöringsarbete kommer i kontakt med nosemasporer i exkrementfläckarna. Nosemasjuka bekräftas genom mikroskopisk analys.

Förebygg Nosema och åtgärder vid utbrott

Oxalsyra har visat sig ha en hämmande effekt på nosemasporer. Förr tillsattes ättika i vinterfodret men det har visat sig inte ha någon effekt, enligt Tidskrift för Biavl, nr 3 Mars 2020. Om ett bisamhälle drabbas av Nosema-utbrott och utsot ska du byta ut nedsmutsade ramar, göra rent fluster och lådor med kaustiksoda och vatten. Flamma kupdelar och redskap av trä och metall med gasolbrännare under hög temperatur. Packa starkt nedsmutsade ramar och vaxbygge samt eventuellt dött bisamhälle i ihoptejpad sopsäck och sortera som brännbart avfall på återvinningscentral.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Propolisstans - Biredskap - Biodling
Propolisstans är ett biredskap som används inom Läs mer
Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Pollinatörer eller Pollinerare är samlingsnamn för djur som Läs mer
Biväxter - Alpsippa (Anemone alpina)
Alpsippa (Anemone alpina) odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung