Utsot

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Utsot kallas det inom biodling om ett bisamhälle med honungsbin lämnar avföring på fluster eller ramar i bikupan. Utsot syns som mörka fläckar eller stänk med oregelbunden form inne i bikupan och kring flustret. Utsot yttrar sig oftast under vinter och vår.

Orsaker till utsot kan vara

Förebygg utsot genom att

  • Avlägsna blad- och ljunghonung innan vinterfoder ges. Sådan honung innehåller stora mängder osmältbara ämnen som samlas i binas ändtarm. När tarmen är överfull töms den av nöd och kyla inne i bikupan.
  • Se till att bikupans botten är väl ventilerad och att nedfall av döda vinterbin inte täpper igen flustret.
  • Se till att bidrottning finns i bisamhället.
  • Se till att bisamhället är tillräckligt starkt vid invintringförena svaga bisamhällen.
  • Skydda bikupan mot störande skadedjur, t.ex. nät mot hackande fåglar vid behov.

Åtgärder vid utsot

Om ett bisamhälle drabbas av utsot ska du byta ut nedsmutsade ramar, göra rent fluster och lådor med kaustiksoda och vatten och/eller flamma med gasolbrännare under hög temperatur. Packa starkt nedsmutsade ramar och vaxbygge samt eventuellt dött bisamhälle i ihoptejpad sopsäck och sortera som brännbart avfall på återvinningscentral.

Utsot vid Nosema-utbrott

En annan orsak till utsot är Nosema. Nosema apis som tillhör mikrosporidierna är encelliga organismer som bildar sporer i biets mellantarm. Sporerna förstör tarmväggen och hindrar därigenom biets näringsupptag. Bisamhällen med nosema drabbas av stor vinterdödlighet. Nosema sprids med binas avföring. Vuxna bin, framförallt arbetsbin, smittas när de i sitt rengöringsarbete kommer i kontakt med nosemasporer i exkrementfläckarna.

Förebygga Nosema och åtgärder vid utbrott

Oxalsyra har visat sig ha en hämmande effekt på nosemasporer. Förr tillsattes ättika i vinterfodret men det har visat sig inte ha någon effekt, enligt Tidskrift för Biavl, nr 3 Mars 2020. Om ett bisamhälle drabbas av Nosema-utbrott och utsot ska du byta ut nedsmutsade ramar, göra rent fluster och lådor med kaustiksoda och vatten och flamma med gasolbrännare under hög temperatur. Packa starkt nedsmutsade ramar och vaxbygge samt eventuellt dött bisamhälle i ihoptejpad sopsäck och sortera som brännbart avfall på återvinningscentral.

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Ett bisamhälle som drabbats av utsot/nosema. Mängden avföring är tydligt högre än vid rensningsflykt.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.