Bidöd

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi

Bidöd eller bidöden är begrepp som har blivit populärt att använda inom media. Bidöd används vid beskrivning av hälsa och hot mot bisamhällen med tama honungsbin och vilda bin som t.ex humlor och solitärbin. Även Insektsdöd eller Insektsdöden används ibland. Men bidöd har kanske främst fått spridning via fenomenet Colony Collapse Disorder (CCD), när arbetsbin i tama bisamhällen plötsligt försvinner från bikupan och bisamhället kollapsar/dör. CCD och bidöd spreds till allmänheten via skrämmande dokumentärfilmer, nyhetsinslag och artiklar. Bidöd kan sammanfatta alla problem som hotar tama och vilda bin. T.ex. parasiter, sjukdomar, utbredd användning av hälsofarliga bekämpningsmedel och ensidigt jordbrukslandskap. Begreppet bidöd kan sägas ha populariserat biodling, honungsbin, biprodukter och ökat förståelsen för vikten av pollinerande insekter och en miljövänligare livsstil.

Även om just biodlingens bin, d.v.s. honungsbin trots allt inte är direkt utrotningshotade så har, det i Sverige enformiga hyggesbruket med gran- och tallåker, gjort att vilda honungsbin i princip inte existerar längre. Endast minimala fragment av gammelskog i otillgängliga branter där skogsmaskinerna inte klarar av att plöja återstår och där kan inte honungsbin överleva länge. Honungsbin behöver en naturligt och hållbart brukad skog med ihåliga träd för att överleva på våra breddgrader. Därför spelar biodlingen en viktig roll i att ge husrum åt honungsbin. Skogsägare kan överväga ett hyggesfritt skogsbruk både för miljö, bin och människors skull.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenkorg eller pollenkorgar kallas den del på honungsbinas Läs mer
Biväxter - Blåklint (Cyanus segetum)
Klint, Klintar eller Klintsläktet (Centaurea spp.) är ett släkte Läs mer
Drottningodling - Biavel - Bidrottning - Biodling
Drottningodling är ett begrepp inom biodling där Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung