BUND – Friends of the earth Germany vinner rättsfall mot Bayer om neonics

Bund-Bayer

Friends of the earth Germany (BUND) har vunnit i domstol mot Bayer CropScience Germany GmbH, ett dotterbolag till Bayer AG. Efter dom 2015-03-11 i Landgericht Düsseldorf får BUND säga att två produkter bekämpningsmedel som tillverkas av Bayer är farliga för bin och att texten ”inte giftigt för bin” på logotypen vilseleder konsumenterna.

“Vi är mycket nöjda med denna framgång. Det är en seger för bin och yttrandefrihet. Vi har fått övertygande vetenskapliga studier som utvärderar Bayers bekämpningsmedel Thiakloprid som giftiga för bin. Bayer måste därför ta dessa bi-farliga produkter från marknaden omedelbart. Vi uppmanar också marknaden att stoppa försäljningen av Thiacloprid-bekämpningsmedel”, sade BUND´s expert på bekämpningsmedel Tomas Brückmann. Dessutom bör EU återkalla godkännandet av ämnet Thiakloprid och den Federala byrån för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet (BVL) bör återkalla godkännanden för alla produkter innehållande Thiacloprid.

I slutet av förra året hade bekämpningsmedelstillverkaren Bayer CropScience erhållit tolkningsföreträde i fallet mot BUND. Som stöd hade Bayer uppgivit att BUND orättfärdigt betecknat Bayers produkter ”Sjukdomsfria Calypso” och ”Prydnads sprej Lizetan” som farliga bin. Den aktiva ingrediensen i dessa produkter Thiakloprid, som tillhör de så kallade neonikotinoiderna, har en giltig licens och klassificeras som “bee safe” av BVL. Tvisten utlöstes när Bund 2014 publicerade kontrollen av ”Försäljning av bekämpningsmedel i byggvaruhus och trädgård”, i vilken BUND drog uppmärksamheten till att säljaren i trädgårdsaffärer informerade kunden otillräckligt om farorna med olika herbicider och insekticider.

Neonikotinoider värderas som en utlösare av bidöden världen över. Därför hade kommissionen ursprungligen begränsat användandet av tre neonikotinoider från den 1 december 2013 i två år i för bin relevanta grödor som raps. Mot detta klagar tillverkarna Bayer och Syngenta inför EG-domstolen. Bayer har under en månad fått ta emot cirka 20.000 protestbrev mot den klagan och den kontroversiella ämnet Thiakloprid.

Mer information finns på: 
www.bund.net/bayer
www.bund.net/bayer-faq

Källa: Pressmeddelande från BUND – Friends of the earth Germany
Översättning: Johann Lang

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Biväxter - Raps (Brassica napus)
Viktiga nektarkällor för honungsbin är t.ex. oljeväxter, Läs mer
Biväxter - Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis)
Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis) växer vanligast i Sveriges lövskogar men Läs mer
Sila bin - Hitta drottning - Biodling
Sila bin görs inom biodling om biodlaren Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling