ALLT OM BIODLING
Vildbin - Vildbi - Vilda bin

Konkurrerar tambin ut vilda insekter?

Då och då kan du läsa rubriker som att t.ex. intresset för biodling ökar markant och domesticerade honungsbin riskerar att konkurrera med vilda insekter. Så är det inte riktigt. Det fanns långt fler biodlare om du tittar bakåt i tiden. Människor var mer eller mindre självförsörjande och insekter kunde ströva fritt i den vilda naturen. Konkurrens kan inte enbart skyllas på biodling. Det är sätten vi väljer att bruka, bebygga och konsumera som avgör om det konkurrerar med naturen eller gynnar den. 

Det som händer är att världens befolkning ökar våldsamt. Vår konsumtion och livsstil påverkar hur mycket jorden klarar av. Storskaligt jord- och skogsbruk rationaliseras i gigantiska fält med färre boplatser och minskad floral mångfald av födokällor för insekter. Människan har gått från småskaligt självhushåll eller nomadiserande, till att rationaliseras i stora industrialiserade tätorter beroende av infrastruktur, världsomspännande produktion och distribution i konkurrens med naturen. 

Den globala, intensiva användningen av naturfrämmande bekämpningsmedel med insekticider, biocider och fungicider slår effektivt ut mångfalden av arter. När den heta debatten om insektsdödande jordbruksgifter tillfälligt svalnar passar någon på att skylla insektsdöden på biodlare. Biodlare som förser stammarna av honungsbin med husrum och grödor med pollinering, när vilda boplatser och födokällor rationaliserats bort i naturen. Lägg där till klimatet med långvarig torka, kraftig översvämning och storm så är det klart att det blir tuffare för allt liv på jorden.

1000 bikupor i ett naturreservat och en bikupa på varje balkong är naturligtvis ohållbart, men vem har föreslagit det och det finns väl inte på kartan? Lika ohållbart som miljontals människor i en gigantisk storstad, en enda betad och besprutad gröda på ett gigantiskt fält, eller ett enda träslag på en gigantisk skogsåker. Dessa zoner finns dock rätt mycket av om du zoomar in på satellitkartorna. Samhället försöker matcha hållbarhet och mångfald med oändlig tillväxt och effektivisering, men det går ju sådär. Men det blir mer jobb i alla fall, halvdana appar med månadsavgift och ökad stress.

Så vem försöker flytta uppmärksamheten från insektsdödande gifter till biodlares honungsbin? Jo det är såklart en del av den agrokemiska lobbyns taktik. Man lobbar för försvaga EUs miljömål och till och med driva tesen att ekologiskt jordbruk är ett hot, när det precis är tvärt om. Man vill inte minska eller upphöra med naturfrämmande bekämpningsmedel utan bara minska riskerna med användning. När ett bidödande bekämpningmedel förbjuds för att skydda EUs pollinatörer exporteras det istället till fattigare länder.

Läs mer

 

error: