ALLT OM BIODLING
Rödmurarbi-Foto-Dennis-Nyström

Biholkar och sandåsar ska hjälpa vildbin i fruktodlingar

Nu ska vilda bin gynnas samtidigt som fruktodlare tack vara ökad pollinering kan få en bättre produktion. I det nybildade biosfärområdet Östra Vätterbranterna nordost om Jönköping bedrivs nu ett WWF-finansierat projekt för vildbin. Under våren har det placerats ut ett flertal holkar för vilda bin i anslutning till fruktodlingar – och sammanlagt 40 meter sandås har lagts ut. Där kan vildbin bygga bo i direkt anslutning till frukt- och bärodlingarna.

– Det här kan kanske tyckas vara ett litet projekt men det handlar om en av våra mest kända och viktiga ekosystemstjänster – pollineringen. Förhoppningsvis kan projektet ge underlag för ett ”pollinatörspaket” med färdiga lösningar som kan erbjudas frukt- och bärodlare. Dessutom förväntas länsstyrelsen kunna förbättra sin rådgivning inom det här området, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Idag betraktas en tredjedel av de cirka 300 svenska arterna av vilda bin som minskande eller hotade. En av de bidragande orsakerna till att vildbin missgynnats är landskapsomvandlingen som har medfört allt större och mer intensivt brukade åkrar samt ett intensifierat skogsbruk. Då de två huvudsakliga strategierna bland svenska vildbin är att bygga bo i sand eller gamla insektsgångar i död ved, drabbas de hårt av att de livsmiljöerna minskar.

På kontinenten har pollineringsintensiva områden inom jordbruket – som frukt- och bärodlingar – under många år arbetat för att underlätta för vilda pollinatörer i odlingarna, men det är ännu inte etablerat i Sverige. Eftersom frukt- och bärproduktionen samt den vilda floran delvis är beroende av pollinering, finns det ett ökat behov av riktade åtgärder för att öka andelen vilda pollinatörer i landskapet.

– Genom att rikta in sig på att gynna ett fåtal arter som gärna samlar pollen från fruktträd, kan man på sikt förstärka den vilda faunan av pollinatörer i anslutning till odlingarna – och på samma gång gynna ett helt ekosystem av arter som utnyttjar samma ekologiska nisch. Projektet visar på hur enkelt och med vilka små medel man kan göra en jätteinsats för att förstärka stammen av vilda pollinatörer, säger projektledare Niklas Johansson på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Källa: pressmeddelande från WWF.

error: