ALLT OM BIODLING
Oxalsyra - Varroabekämpning

Multipel behandling med oxalsyra

Allt fler av den Österrrikiska biodlingstidningen Bienen-Aktuell´s läsare berättar om goda erfarenheter från multipel behandling med förångning av oxalsyra. Deras iakttagelser går tvärs emot tillverkares och offciellt erkända rådgivares rekommendationer och deras varningar för att bina tar skada. Diskussionsbidrag och erfarenhetsutbyte är viktiga beståndsdelar som kan leda fram till en större transparens.

Text Gerhard Engleitner, Redaktör Bienen-Aktuell  Översättning Freddy Duwe

Långtidsverkan

Josef Teissl: 2014 och 2015 har jag vid upprepade tillfällen behandlat alla samhällen som stod på två lådor med oxalsyreförångning. Hösten 2015 hade samhällena yngel väldigt länge och tillgången på pollen och nektar var bättre än någonsin. Min bigård befinner sig på 1.100 meters höjd. Jag konstaterade en långtidseffekt av oxalsyrekristallerna i kupan som ledde till ihållande nerfall av kvalster under en lång tid. Enligt mina iakttagelser, så tål bina en sådan behandling alldeles utmärkt.

Goda erfarenheter

Emil Fink: Under de senaste åren har jag med framgång praktiserat multipel behandling med oxalsyreförångning. Inte heller det senaste året hade vi förluster. Men jag behandlar också med myrsyra på disktrasebitar. Samhällena är friska. Kvalsternedfallet inskränker sig till 1-2 kvalster per vecka.

Räkna med återsmitta

Raimomd Gollhammer: Jag är biodlare sedan 5 år tillbaka. Redan från början kunde jag förlita mig på Alois Winters råd. Redan 2001 besökte han Martin Pfeil i Peilstein och lyssnade på när denne höll ett föredrag om oxalsyreförångning. Där fanns också biodlingskollegor från Ryssland som framgångsrikt hade använt sig av denna behandlingsmetod. Föredraget var så övertygande, att Alois Winter direkt började behandla sina samhällen med oxalsyreförångning. Nedfallet räknades noggrannt efter varje förångning. Bina tog inte alls skada av de upprepade behandlingarna.

Sedan 2010 använder jag mig också framgångsrikt av oxalsyreförångning. Jag kan bekräfta att bina inte skadas alls av de upprepade behandlingarna. Viktigt är, att nedfallet kontrolleras kontinuerligt så att en eventuell återsmitta kan upptäckas i tid.

Ökad arbetsbelastning

Josef Neururer: Jag började med biodling 1972 och har numera 55-60 samhällen fördelade på 3 bigårdar på 1.100-1.400 m höjd. I 15 år har jag nu behandlat mina bisamhällen med förångning av oxalsyra upprepade gånger per år. Första behandlingen görs efter slutskattning i slutet av juli. Därefter klarar jag mig utan problem fram till första hälften av november. Då gör jag slutbehandling med 2 på varandra följande förångningar. Trots dessa båda behandlingar har jag starka samhällen vid invintringen och de är lika starka på våren. De senaste 15 åren har jag inte haft några förluster. Den enda nackdelen är den stora arbetsbelastningen, men jag ser ingen anledning att förändra min metod, ”Multipel behandling med oxalsyreförångning”.

På Internet finns en rapport att läsa från läro- och försöksbiodlingen Fischermühle där jämförelser mellan olika metoder, förångning, droppning, sprejning, av multipel behandling med oxalsyra redovisas (hela rapporten finns översatt till svenska och publicerad i Gadden nr 6-2002).

Bin ur små celler

Franz Höger: För 15 år sedan började jag att behandla med oxalsyra efter många dåliga erfarenheter. Jag håller mig med 30-50 samhällen och har bra övervintringsresultat. Detta kan mina kunder på bisamhällen intyga. Två veckor efter slutskattningen börjar jag förångningen som upprepas ett antal gånger. Enligt expertutlåtanden borde mina samhällen vara döda för länge sedan. För 2 år sedan började jag med 5,1 mm cellstorlek. Därefter kunde jag väsentligt minska antalet behandlingar med oxalsyra.

I dag ser jag inga varroa fram till slutet av september och detta kunde jag knappast tro. I slutet av september måste jag konstatera, att en del samhällen hade smittats av till flygande bin. Även dessa samhällen kunde jag rädda med oxalsyra. I de samhällen som inte hade drabbats av återsmitta kunde inga kvalster observeras i november.

Oxalsyra i stället för myrsyra

Engelbert Beham: Förra året hoppade jag över myrsyrabehandlingen och valde istället att förånga oxalsyra efter slutskattningen. Jag använde en Oxamat från firma Alfranseder. I december gjorde jag slutbehandlingen.

Till resultatet kan jag tillägga att behandlingen tog 5 minuter per samhälle; bina höll sig mycket lugna under behandlingen; inga drottningförluster förekom; behandlingen var mycket effektiv. Nerfallet vid slutbehandlingen uppgick till 0 till max 2 kvalster per samhälle under sju dagar i nio av tio samhällen. Bara i ett samhälle var nerfallet 5 kvalster högre.

Någon negativ påverkan på samhällenas hälsotillstånd kunde inte observeras. Tvärt emot, alla var mycket starka vid invintringen och det är de fortfarande. Antalet förluster är mycket låg. Fram till nu har jag bara positiva saker att berätta om detta. Utvintringen är ju förståss inte utvärderad och hur vårutvecklingen blir vet jag heller inte ännu.

Innan jag bestämde mig för att enbart behandla med oxalsyra hittade jag en studie från Tyskland beträffande användarsäkerheten. Studien är förståss från 2001, men mycket intressant.

error: